Empreses i entitats col·laborades

Incorpora el millor talent a la teva entitat. Podeu comptar amb perfils d’estudiants en pràctiques o Alumnis ja titulats.

BAU disposa d’una borsa de treball molt activa. Anualment es tramiten un gran nombre de convenis i ofertes gràcies al contacte permanent que es manté amb una àmplia diversitat d’empreses i institucions.

Al llarg del curs acadèmic, BAU ofereix la possibilitat d’acollir estudiants en pràctiques, gestionar ofertes laborals i participar en activitats d’inserció, orientació i networking professional.

Quines ofertes podeu publicar en el portal de inserció?

1

Ofertes de pràctiques
Són col·laboracions acadèmiques amb els nostres estudiants que s’estableixen mitjançant un conveni de cooperació educativa i sempre han de ser compatibles amb l’horari de classes de l’estudiant. No es poden realizar convenis de pràctiques amb estudiants ja titulats.

2

Ofertes laborals
Són col.laboracions laborals amb els nostres titulats que s’estableixen mitjançant un contracte laboral o relació freelance.

Informació sobre les pràctiques

Modalitat de pràctiques

Pràctiques curriculars:
Es configuren com una activitat acadèmica que forma part del pla d’estudis. És doncs una assignatura del darrer curs o del màster oficial per tant requereix d’un/a tutor/a a l’entitat que li faci el seguiment corresponent i s’han d’avaluar a la seva fi. La universitat en finalitzar les pràctiques enviar un formulari d’avaluació per cada estudiant.

Pràctiques extracurriculars:
A diferència de les curriculars, no formen part del pla d’estudis ni de l’expedient acadèmic. Tenen una durada màxima de 900h des de inici de curs (Octubre) fins la fi de l’any acadèmic (30 de setembre).

Procediment d’alta d’oferta

Mitjançant el portal de pràctiques o d’ocupació es poden donar d’alta les ofertes que quedaran visibles per tots els estudiants de BAU. En quan l’estudiant s’inscrigui a la oferta, el departament de pràciques o d’inserció us farà arribar la seva candidatura al mail indicat. És important revisar el contingut de la oferta abans d’enviar-la.  Serà la vostra imatge davant de les persones que la llegeixin. Ha de clara i concreta. La informació s’ha de centrar en el lloc de pràctiques/feina: el que es busca i el que s’ofereix. La informació que s’inclogui serà la referència perquè cada estudiant o alumni decideixi si l’interessa inscriure’s a l’oferta o no.

Condicions de l’estudiant per fer conveni

L’estudiant ha de tenir una matrícula amb la universitat i tenir el seu expedient acadèmic obert. Si durant les pràctiques aquestes condicions no es cumpleixen perquè l’estudiant cauda baixa acadèmica o tramita el seu títol el conveni queda automàticament invalidat.

Durada de pràctiques i període

Durant el periode lectiu (octubre-juny) els estudiants poden fer fins a 20h/setmanals, a partir de juny fins setembre es podria ampliar la jornada fins 40h/setmanals. Tant els i les estudiant dels Graus com dels màster oficial com propis poden realitzar un màxim improrrogables de 900h. En el cas de les pràcitques curriculars la durada queda estipulada a 150h (6ECTS=25h). En el cas que s’acordin unes pràctiques curriculars de més durada, la diferència d’hores quedarà formalitzada amb un conveni de modalitat no curricular.

Remuneració

Les pràctiques poden ser remunerades o no remunerades. En el cas que siguin remunerades l’entitat es compromet a pagar a l’estudiant directament la quantitat fixada en el conveni signat en concepte d’ajuda a l’estudi. La universitat no contempla un rang obligatori d’ajuda però com a dada estimada la remuneració no hauria de ser inferior a 9€/hora. A aquesta ajuda se li ha de aplicar una retenció en concepte de IRPF.

En concepte de despesa administrativa, BAU no factura cap import a l’entitat.

Tramitació del conveni de cooperació educativa

Per formalitzar un conveni en pràctiques necessitarem rebre el Projecte Formatiu que determina les condicions de les pràctiques per tal que el departament de pràctiques el pugui validar i tramitar. Una vegada tramitat s’enviarà per Adobe Sign per tal que quedi signat digitalment. A partir de que ja estigui signat, no abans, l’estudiant ja es podrà incorporar. No es poden tramitar convenis amb data posterior a la que es formalitza.

Pròrroga de conveni/Rescissió de convenis

Les convenis es poden prorrogar si les condicions de l’estudiant ho permeten. Des del departament de pràcitques es gestionen les pròrrogues que d’igual manera es formalitzaran i s’enviaran per signar. D’altra banda, qualsevol conveni es pot finalitzar en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts implicades. S’ha de notificar al departament de pràcitques per poder gestionar-ho.

Alta a la Seguretat Social

A partir del nou decret llei a partir de 1 de gener de 2024,totes les pràctiques formatives han de cotitzar a la Seguretat Social. Quan les pràctiques són NO remunerades i curriculars és BAU qui s’ocupa de la gestió de l’alta i la baixa. Si les pràctiques són remunerades o no curriculars la gestió la realitza l’entitat acollidora de pràctiques.

Segueix-nos!

Assabenta’t de tot el que passa a BAU i al sector de les arts i el disseny!

Contacta amb nosaltres

Contactan’s i detalla la teva consulta. Ens posarem en contacte amb vosaltres.

empresa@bau.cat

practiques.externes@bau.cat