Programes de feina

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball.

A Catalunya es gestiona a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat.

Més informació

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/

Informació sobre els contractes de treball

Hi ha quatre modalitats de contractes:

Contracte de treball indefinit

Aquest contracte no estableix cap límit temporal pel que fa a la durada i implica la condició de ser treballador fix en plantilla de l’empresa. El tipus de jornada pot ser a temps complet o parcial.

Contracte de treball temporal

Aquest contracte s’utilitza per a serveis d’una durada determinada. Aquesta contractació es pot fer de forma directa (l’empresa contracta el treballador) o bé a través de tercers (l’empresa contracta una empresa de treball temporal, ETT, per trobar el treballador). El tipus de jornada pot ser a temps complet o parcial. 

Contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge

Aquest contracte té com a objectiu la qualificació professional de les persones treballadores i té una naturalesa mixta que combina prestació de treball i formació teòrica fóra del lloc de treball. Pretén afavorir la inserció laboral dels joves, i per això un dels requisits és que la persona contractada tingui entre 16 i 25 anys, o sigui menor de 30 anys fins que la taxa d’atur se situï per sota del 15%. No té límit d’edat per a persones amb discapacitat ni col·lectius d’exclusió social en empreses d’inserció, alumnes d’escoles-taller, cases d’ofici, tallers d’ocupació i programes d’ocupació-formació. La durada ha de ser d’entre 1 i 3 anys (mínim 6 mesos per conveni col·lectiu)

Contracte de treball en pràctiques

Aquest tipus de  contracte ofereix al treballador una pràctica professional adequada al nivell d’estudis cursats. Pot ser a temps complet o parcial i té una durada mínima de 6 mesos i màxima de 2 anys.