Pràctiques no laborals del SOC

Les pràctiques no laborals en empreses van dirigides a persones joves que, a causa de la seva falta d’experiència laboral, tinguin problemes d’ocupabilitat.

Marc Legal

Reial Decret 1543/2011, de 31 d’octubre, pel que es regulen les pràctiques no laborals en empreses.

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) posa a disposició de les empreses un servei adreçat a aquestes per tal puguin oferir pràctiques no laborals a joves.

En aquest link trobareu tota la informació al respecte:
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Empreses/practiques-no-laborals-en-empreses/

Es realitzaran en empreses o grups empresarials que formalitzin convenis amb els Serveis Públics d’Ocupació.

Perfil d’accés

Persones joves aturades inscrites en l’oficina d’ocupació, amb edats compreses entre 18 i 25 anys inclosos.

Pesones amb possessió d’una titulació oficial universitària, titulació de formació professional, de grau mitjà o superior, o titulació de el mateix nivell que el d’aquesta última. Així mateix, no hauran d’haver tingut una relació laboral o un altre tipus d’experiència professional superior a tres mesos en la mateixa activitat, no tenint-se en compte a aquests efectes les pràctiques que formin part dels currículums per a l’obtenció de les titulacions o certificats corresponents.

Centres de treball i tutorització

Les pràctiques es desenvoluparan en els centres de treball de les empreses o grups empresarials, sota la direcció i supervisió d’un tutor i tindran una durada entre tres i nou mesos.

Certificació

A la finalització de les mateixes, les empreses, en col·laboració amb els Serveis Públics d’Ocupació, han de lliurar a les persones participants un certificat en què consti, a l’almenys la pràctica realitzada, els continguts formatius inherents a la mateixa, la durada i el període de la realització. Aquests certificats seran recollits en el Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació.

Remuneració

Les persones joves participants rebran de l’empresa o grups empresarials en què desenvolupen les pràctiques una beca de suport la quantia serà, com a mínim, del 80 per cent de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) mensual vigent en cada moment. Així mateix els serà d’aplicació els mecanismes d’inclusió en la Seguretat Social previstos en el Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació.

Contractació

Les persones joves que hagin participat o participin en el programa de pràctiques no laborals podran ser contractades a la finalització o durant el desenvolupament de les mateixes.

Més informació

L’horari d’atenció del Departament d’Inserció Laboral/Pràctiques és de dilluns a divendres de 8 a 16h i divendres.

També podeu contactar via mail: insercio.laboral@bau.cat