Pràctiques externes/empreses

 

Pràctiques dels estudiants universitaris

Tots els estudiants del Grau en Disseny o de Màsters/Postgraus de BAU poden dur a terme un nombre determinat d’hores de pràctiques en institucions, organitzacions o empreses. Concretament, es poden realitzar un màxim de 900 hores per curs acadèmic des d’octubre a setembre.

Des del departament de pràctiques es gestiona la documentació per tal de formalitzar les pràctiques i s’ofereix intermediació entre els estudiants i les empreses per facilitar el contacte.

 

Marc Legal

Les estades de pràctiques acadèmiques externes estan regulades per:

 

Tramitar les pràctiques

Per poder iniciar el tràmit de les pràctiques, cal que l’empresa empleni la sol.licitud del pla de treball curricular o extracurricular corresponent.

A partir de llavors, es signarà el conveni marc de cooperació educativa i el pla de treball de les pràctiques. El conveni ha d’estar signat per l’empresa i per BAU, i el pla de treball l’han de signar l’estudiant, l’empresa i BAU.

 

Tutorització de les pràctiques

L’empresa ha de garantir que hi hagi un/a tutor/a que faci un seguiment efectiu de les pràctiques i sigui un professional proper a l’àmbit del disseny i en el cas de les pràctiques curriculars haurà d’emplenar un formulari d’avaluació de les pràctiques.

 

Cerca d’estudiants o alumnis

Per la cerca d’estudiants o alumnis cal oferir una plaça de pràctiques o de feina mitjançant la publicació de la vacant en el Portal d’ofertes que gestiona el departament d’Inserció Laboral. 

En aquest cas, cal que s’empleni detalladament el formulari d’alta d’oferta.

 

Alta de l’estudiant al Règim General de la Seguretat Social 

Queden assimilats a treballadors per compte d’altri, als efectes de la seva inclusió en el règim general de la Seguretat Social, els qui participin en programes de formació finançats per entitats o organismes públics o privats que, vinculats a estudis universitaris o de formació professional, no tinguin caràcter exclusivament lectiu sinó que incloguin la realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats i comportin una contraprestació econòmica.

Els estudiants estrangers (la majoria d’ells, estudiants de màster/postgraus) han de tramitar el NIE per poder fer pràctiques. Més informació a través d’aquest enllaç: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numero-de-identidad-de-extranjero-nie-

 

Taula de contingències

Concepte Empresa Estudiant Total
Per Contingències Comunes 42,56 € 8,49 € 51,05 €
Per Accidents de Treball i Malalties Professionals IT: 3,27 €
IMS: 2,58 €
  5,85 €
Total 48,41 €* 8,49 € 56,90 €

*En el cas de les pràctiques curriculars, l’Estat bonifica la totalitat de la quota patronal.