Pràctiques en empresa

Pràctiques dels estudiants universitaris

Tots els estudiants del Grau en Disseny o de Màsters/Postgraus de BAU poden dur a terme un nombre determinat d’hores de pràctiques en institucions, organitzacions o empreses. Concretament, es poden realitzar un màxim de 900 hores per curs acadèmic des d’octubre a setembre.

Des del departament de pràctiques es gestiona la documentació per tal de formalitzar les pràctiques i s’ofereix intermediació entre els estudiants i les empreses per facilitar el contacte.

Tipus de pràctiques

Pràctiques Curriculars

Aquestes pràctiques formen part del pla d’estudis del Grau en Disseny, i es realitzen en el darrer curs de la titulació. L’estada de l’estudiant a l’empresa o institució és de mínim 150 hores i sempre en horari compatible amb les classes.

Pràctiques Extracurriculars

Aquestes pràctiques no formen part del pla d’estudis del Grau en Disseny, i Màsters/Posrgraus, es realitzen de forma voluntària i només es poden realitzar durant el curs acadèmic en que l’estudiant està matriculat. Es pot realitzar en aquesta modalitat de pràctiques un màxim de 900 hores entre els mesos d’octubre i setembre, i sempre en horari compatible amb les classes.

Poden ser un complement a les pràctiques curriculars.

Marc Legal

Les estades de pràctiques acadèmiques externes estan regulades per:

Assegurança d’accidents

Assegurança escolar obligatòria (Seguretat Social)

És una assegurança obligatòria per als menors de 28 anys, cobreix accidents produïts en activitats organitzades pel centre i algunes malalties, emesa per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

L’abonament de la quota corresponent es gestiona des de BAU en el moment de la teva matriculació.

L’assegurança escolar cobreix:

• L’accident escolar. En aquest cas, tens dret a l’assistència mèdica i farmacèutica i a les indemnitzacions o pensions corresponents.
• Consultes mèdiques.
• Les malalties incloses en la protecció de l’assegurança escolar.
• Dissort familiar originada a la llar de l’estudiant per defunció del cap de família, ruïna o fallida familiar i que impedeixi continuar els estudis.

L’assegurança cobreix des de l’inici i fins la data de finalització del curs acadèmic.

Si vols més informació sobre prestacions i centres de la xarxa de l’INSS més propers al teu domicili consulta la pàgina web de la Seguretat Social.

Més informació:

L’horari d’atenció del Departament d’Inserció Laboral/Pràctiques és de dilluns a divendres de 8 a 16 h.

També podeu contactar via mail: insercio.laboral@bau.cat