Pràctiques externes/estudiants

 

Pràctiques dels estudiants universitaris

Tots els estudiants del Grau en Disseny o de Màsters/Postgraus de BAU poden dur a terme un nombre determinat d’hores de pràctiques en institucions, organitzacions o empreses. Concretament, es poden realitzar un màxim de 900 hores per curs acadèmic des d’octubre a setembre.

Des del departament de pràctiques es gestiona la documentació per tal de formalitzar les pràctiques i s’ofereix intermediació entre els estudiants i les empreses per facilitar el contacte.

 

Marc Legal

Les estades de pràctiques acadèmiques externes estan regulades per:

Modalitat de les pràctiques

Pràctiques curriculars:

Formen part del pla d’estudis com una assignatura més de 4rt curs, per tant tenen caràcter obligatori. 

Les pràctiques es formalitzen mitjançant la tramitació d’un Conveni de Cooperació Educativa.

S’avaluen tenint em compte l’avaluació de l’empresa/institució, l’informe final, l’enquesta de satisfacció i la tutoria amb el tutor de BAU.

Pràctiques extracurriculars:

No formen part del pla d’estudis, per tant tenen caràcter optatiu. 

Les pràctiques es formalitzen mitjançant la tramitació d’un Conveni de Cooperació Educativa.

No tenen cap tipus d’avaluació acadèmica.  

Es poden incloure en el Suplement Europeu del títol.

 

Requisits per poder realitzar pràctiques

 

Participació

Ser estudiant del Grau en Disseny amb matrícula vigent. Per les pràctiques curriculars  a més cal estar matriculat a l’assignatura de Pràctiques Externes de 4rt curs.

Ser estudiant d’alguna titulació de Màster/Postgrau i tenir la matrícula del curs vigent.

Ser estudiant Erasmus i tenir la matrícula del curs vigent.

 

Durada dels CCE

Es podran realitzar com a mínim 150 hores de prácticas externes per la modalitat de les pràctiques curriculars i 65h per la modalitat de pràctiques extracurriculars.

Es podran realitzar com a màxim en totes les modalitats de pràctiques 900 hores per curs acadèmic (període comprès entre el 1 d’octubre d’un any fins el 30 de setembre de l’any següent).

 

Horari dels CCE

L’horari de les pràctiques ha de ser compatible amb l’horari lectiu de l’estudiant.

Durant el periode lectiu no es recomana fer més de 20h-30h/setmanals.

Durant els períodes no lectiu es pot pactar un horari més ampli però tenint en compte el màxim d’hores permeses per curs acadèmic.

 

Tutorització dels CCE

L’empresa on es fan les pràctiques s’ha de garantir que hi hagi un/a tutor/a que faci un seguiment efectiu de les pràctiques i sigui un professional proper a l’àmbit del disseny.

 

A tenir en compte

Els CEE deixen de tenir vigència automàticament en el moment que l’estudiant es titula i/o perd la vinculació amb BAU, encara que la data de fi sigui posterior.

Les empreses/institucions tenen la obligació de incloure en el règim de la seguretat social als estudiants amb els que tenen signat un conveni remunerat.

L’estudiant ha de disposar d’una assegurança d’accidents obligatòria.