Enquesta d’inserció laboral

Des de l’any 2017, participem en l’enquesta d’inserció laboral de les universitats catalanes, en col·laboració amb AQU Catalunya. Aquestes enquestes es realitzen cada tres anys als seus graduats i graduades.

La inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes 2017

De les dades recollides als informes es pot concloure que la taxa d’ocupació dels nostres graduats es situa en un percentatge alt, el 90,5% dels enquestats (mostra 42 titulats) es troben ocupats, destaquem doncs el bon percentatge que representa.

De les gràfiques anterior, a part de l’alt percentatge d’ocupació destaquem que els graduats enquestat estan bastant satisfets amb la seva feina, i especialment amb els el contingut de la feina.